Українська
Амоній сульфат гранульований

Амоній сульфат гранульований

Амоній сульфат гранульований

Інноваційні продукти на ринку мінеральних добрив України:

- Амоній сульфат гранульований N(S) 21(24);

- Амоній сульфат гранульований, збагачений гуматами N(S) 21(24), 0,1% - 0,2% солей гумінових кислот;

- Амоній сульфат гранульований з бором N(S, B) 21(24)+0.055В та N(S,B) 21 (24) +0,1B

Вперше в Україні, та й на теренах країн СНД, вдалося впровадити унікальну вітчизняну технологію гранулювання амонію сульфату та збагачення його гуматами і мікроелементами. Вивчаючи зарубіжний досвід із застосування амонію сульфату на культурах, можна з впевненістю сказати, що у якості азото- та сірковмісного добрива АМОНІЙ СУЛЬФАТ ГРАНУЛЬОВАНИЙ - добриво №1 в Україні.  

Насичуючи амоній сульфат гранульований різними композиціями мезоелементів та мікроелементів ми отримуємо за своєю ефективністю добрива, в яких враховані потреби кожної культури в різних елементах живлення.

Найважливіші відмінності та переваги амонію сульфату гранульованого в порівнянні з сульфатом амонію кристалічним.

Покращенні АГРО-ХІМІЧНІ показники:

 • однорідність внесення (гранули розсіюються рівномірно, забезпечуючи максимальне використання технічних засобів внесення);
 • гранульована форма забезпечує можливість використання амоній сульфату як складової тукосумішей. На відміну від кристалічного, нейтралізований  гуматом  амоній сульфат не вступає в хімічну реакцію з іншими складовими тукосумішей і забезпечує сталий хімічний і гранулометричний склад;
 • відсутність опіків на рослинах після внесення.

Покращенні ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ властивості:

 • рівномірний гранулометричний склад.

Масова частка товарної фракції розміром:

 • від 3 до 4 мм складає не менше 90 % (при нормі 80%);
 • від 1мм (тобто пил) складає тільки 2%.
 • показник статичної міцності гранул близький і вище показника міцності гранул промислової аміачної селітри.
 • показник динамічної міцності гранул знаходиться на рівні показника для калію хлористого.
 • розсипчастість (продукт не злежується, після тривалого зберігання гранули не руйнуються).

Покращенні ЕКОЛОГІЧНІ показники:

Амоній сульфат має нейтральне значення рН. Рівень рН 10%-го водного розчину амоній сульфату -  5,8-6,4 у порівнянні із значенням аналогічного показника для кристалічного сульфату 4,6-4,8. Таким чином, використання гуматів в процесі грануляції амонію сульфату покращує екологічні показники добрива, а саме змінює фізіологічну кислотність добрива.

 Найважливішою перевагою амонію сульфату гранульованого є вміст сірки в формі SO3 24 %, яка доступна для рослин вже в перший рік внесення.

Однією з незаперечних причин необхідності застосування сірки на всіх ґрунтах є здатність солей сірчаної кислоти, які утворюються після внесення сірки в ґрунт, розчиняти фосфор з важкодоступних сполук до легкодоступних форм, що покращує його засвоюваність рослинами. Окрім фосфору, сірка також по мірі окислення сприяє вивільненню в розчин і збільшує доступність для рослин калію, кальцію, магнію і заліза.

Сірка споживається культурними рослинами у кількостях, наближених до фосфору. Вона бере участь в азотному та білковому обмінних процесах та є одним з основних складових елементів рослинного білка, оскільки низка амінокислот (цистеїн, метіонін, цистин) є сірковмісними. Цей елемент відіграє важливу роль у складі деяких вітамінів (В1 і Н), поліпшує фіксацію азоту з атмосфери та засвоєння мікроелементів рослинами. Сірка покращує смакові і ароматичні якості рослин (цибуля, часник), підвищує стійкість сільськогосподарських культур до хвороб і шкідників.

Нестача сірки призводить до затримки синтезу білків, нагромадження азоту у небілковій формі або у формі нітратів, зменшення вмісту цукрів, жирів – особливо в олійних культурах. За ознаками дефіцит сірки дуже схожий на дефіцит азоту й позначається у затримці розвитку рослин, витягуванні й витонченні стебел, погіршенні стійкості рослин до грибкових хвороб, посухи і низьких температур. Відбувається також й пожовтіння листя (хлороз), з тією відмінністю, що перші ознаки з’являються спочатку не на нижніх (старих), а на молодих листках. Жовтизна з’являється з кромки листка і поступово просувається до черешка. У бобових культур знижується життєздатність бульбочкових бактерій та відповідно послаблюються процеси симбіотичної фіксації атмосферного азоту і синтез хлорофілу.

Амоній сульфат гранульований є високоефективним азотним добривом, застосування якого забезпечує високу агрономічну і економічну ефективність вирощування основних сільськогосподарських культур.


   Застосування гуматів в амонію сульфаті гранульованому:

 • підвищує засвоюваність поживних речовин амоній сульфату гранульованого рослинами на 30-50%;
 • прискорює схожість насіння;
 • сприяє розвитку кореневої системи;
 • покращує якість розсадного матеріалу;
 • підвищує стійкість рослин до несприятливих чинників навколишнього середовища: пониженої температури, поганої освітленості, недостатнього зволоження;
 • підвищує стійкість рослин до хвороб і шкідників;
 • стимулює розвиток всіх ґрунтових мікроорганізмів, що сприяє інтенсивному відновленню гумусу;
 • підвищує ефективність засвоєння рослинами мінеральних речовин і мікроелементів;
 • покращує якість вирощеної продукції: під їх впливом в рослинах збільшується зміст вітамінів, білка, крохмалю, нуклеїнових кислот і цукру; по зерну: підвищення клейковини на 3%;
 • гумати сприяють економному витрачанню вологи в денний жаркий період та підсилюють захисну реакцію рослин проти дії високих температур і засухи, є регулятором водного режиму у ґрунті;
 • зв'язують продукти техногенного забруднення: сполуки ртуті, свинцю, пестициди, радіонукліди і ін. і перешкоджають їх надходженню з грунту в рослину і цим забезпечують екологічну чистоту продукції.
 • гумати, які містяться в добриві, покращують фізичні, хімічні і біологічні властивості ґрунтів, виконують захисну (протекторну) функцію, здатні відновлювати родючість бідних, виснажених, техногенно-порушених ґрунтів.

 Збагачення амонію сульфату гранульованого бором (В):

-          для пшениці відіграє важливу функцію у синтезі вуглеводів, їх перетворенні і перенесенні, а також в окислювально-відновлювальних процесах, білковому і нуклеїновому обміні, синтезі стимуляторів росту, зумовлює активність ферментів, осмотичні процеси, нагромадження у рослинах вітамінів; сприяє синтезу хлорофілу та асиміляції СО2; підвищує посухо- і солестійкість;

-          в рослинах ріпаку поліпшує переміщення в рослині продуктів фотосинтезу, збільшує морозостійкість, підвищує насіннєву продуктивність та вміст олії, сприяє зростанню кількості стручків на рослині і кількості бобів у стручку;

-          для соняшника поліпшує стан рослин і збільшує кількість сім’янок у кошику, підвищує врожай та його якість. За нестачі бору молоді листки відстають у рості, сім’янки нерівномірні, виникають проблеми з утворенням суцвіття;

-          для кукурудзи сприяє росту меристемних тканин вегетативних органів та кореневої системи рослин, проростанню пилку в пилкових трубках, підвищує фертильність пилку, що поліпшує процеси плодоношення та потенційну врожайність;

-          в цукрових буряках найсуттєвіше з усіх мікроелементів впливає на урожайність, цукристість і лежкість коренеплодів. За його нестачі спостерігається відмирання і почорніння як молодих листків так і в точках росту стебла, а в коренях спостерігається спочатку побуріння, а потім почорніння зовнішніх кілець судинно-провідної системи (гниль сердечка).

Магній (Мg) в амонію сульфаті гранульованому:

  - добре контактує з іншими видами добрив, особливо з азотними різновидами, легко засвоюється кореневою системою, а потім потрапляє у необхідні клітини рослини, нормалізуючи в них оптимальний хімічний склад. Магній і азот взаємно підсилюють фізіологічну дію один одного (синергізм);

  - є обов’язковою складовою частиною хлорофілу. Має активуючу дію на низку ферментів, у першу чергу тих, що забезпечують білковий і вуглеводний обміни, перетворення азоту в білок , переміщення фосфору в рослинах;

  - покращує якість білка в рослині, зменшує вміст нітратів, підвищує вміст цукрів, у тому числі крохмалю, жирів і полівітамінів.


Фізико-хімічні показники амонію сульфату гранульованого

Найменування показника

Значення

N(S) 21(24)

N(S) 21(24) з гуматами

N(S) 21(24) з бором

Масова частка азоту загального в перерахунку на суху речовину, %

21±1

21±1 

21±1 

Масова частка загальної сірки в перерахунку на суху речовину, %

24±1

24±1 

24±1 

Масова частка гуматів в перерахунку на гумінові кислоти на суху речовину, %

0

0,1-0,2

0

 

Масова частка бору в перерахунку на суху речовину, %

0

0

0,055-0,1

Масова частка води, % не більше

1,5

1,5 

1,5 

Гранулометричний склад.

Масова частка гранул розміром:

 

 

 

від 1 до 5 мм, % не менше ніж

80

80

80

менше 1 мм, %  не більше ніж

5

5

5

більше 6 мм, %, не більше ніж

0

0

0

Розсипчастість, %

100

100

100