Новости

2017-10-24

Финансовая отчетность предприятия за третий квартал 2017 г.

                                                          Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

Генеральний директор Супрунюк Ю.П.

                        (посада)                                    (підпис)    (прізвище та ініціали керівника)

                                                                                      24.10.2017

                                                                    М.П.                   (дата)

             Квартальна інформація емітента цінних паперів 

                                               за          квартал              року                                                                        3 2017 

                                                      І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента                         ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

                                                                   ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРТЕХНОФОС"

2. Організаційно-правова форма                         Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ                                             30946915

4. Місцезнаходження                                         вул.Соборна, 370 /В, м.Рівне, 33024

5. Міжміський код, телефон та факс                    (0)362 64-98-94, (0)362 64-98-94

6. Електронна поштова адреса                            office@utphos.com

    ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі

даних Комісії                                                                  24.10.2017

                                                                                                (дата)

2. Квартальна                www.utphos.com                                    

інформація розміщена                                                                 в мережі 24.10.2017

на сторінці Інтернет (дата)

                                     (адреса сторінки)

                                                                    Зміст 

1. Основні відомості про емітента                                                 X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про посадових осіб емітента                                    X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент         X

7. Відомості про цінні папери емітента:

    1) інформація про випуски акцій емітента;

    2) інформація про облігації емітента;                                         X

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

    4) інформація про похідні цінні папери емітента

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

    1) інформація про зобов'язання емітента                                    X

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції

    4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних

 правочинів

    5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних

правочинів

    6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо

вчинення яких є заінтересованість

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

10. Інформація про конвертацію цінних паперів

11. Інформація про заміну управителя

12. Інформація про керуючого іпотекою

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним

консолідованим іпотечним боргом

15. Інформація про іпотечне покриття:

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після

замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного

періоду

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних

активів

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)

бухгалтерського обліку

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової                                                                X

звітності

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що

здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом

забезпечення окремо)

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)

житлового будівництва)

21. Примітки:  В перелiку iнформацiї вiдсутнi данi товариства про: 2. Інформація про одержані

ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - оскільки товариство не здійснює діяльність, яка

підлягає ліцензуванню; 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - Товариство

 з обмеженою вiдповiдальнiстю "УкрТехноФос" за звiтний перiод участi в створеннi юридичних

осiб не брало. Товариство є засновником дочiрнього пiдприємства "УКРТЕХНОБУД" товариства з

обмеженою вiдповiдальнiстю "УкрТехноФос" (внесок в статутний фонд - 15,0 тис. грн. Дата

закiнчення формування статутного капiталу: 31.12.2006); 4. Інформація щодо посади

корпоративного секретаря. – така посада відсутня в товаристві. 7. Вiдомостi про цiннi папери

емiтента: 7.1) iнформацiя про випуски акцій емiтента; 7.3) iнформацiя про iншi цiннi папери,

випущенi емiтентом та 7.4) інформація про похідні цінні папери - товариство емiсiй таких цiнних

паперiв не здiйснювало; 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 8.2)

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та 8.3) Інформація про

собівартість реалізованої продукції - не заповнені, оскільки емітент не займається видами

діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та

розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.8.4, 8.5

та 8.6 - оскiльки така iнформацiю заповнюється лише емiтентами-акцiонерними товариствами. -  В

товаристві не випускались iпотечнi облiгацiї, вiдсутнє iпотечне покриття, не випускались iпотечнi

сертифiкати, вiдсутня iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв; не створювався ФОН, не

випускалися сертифiкати ФОН. 18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емісії цiльових

облiгацiй підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта

(частини об'єкта) житлового будівництва) - Цiльових облiгацiй товариство не випускало. Станом на 30 вересня 2017 року товариство має зобов'язання за облігаціями серії D(термін погашення

17.05.2011 року). Товариство не здійснило своєчасне та повне виконання зобов'язань за

облігаціями серії D, оскільки знаходиться в стадії банкрутства. Відсотки за звітний період не

виплачували. Також станом на 30 вересня  2017 року товариство має зобов'язання за облігаціями

серії С(термін погашення 26.08.2009 року), власником яких є АТ "Кредобанк", в сумі 3 200 000,00

грн. Сторони вирішують питання погашення цієї суми шляхом реструктуризації. Товариство не

здійснило своєчасне та повне виконання зобов'язань за облігаціями серії С. Емiсiю iнших цiнних

паперiв не здiйснювало. Дохід підприємство отримувало за рахунок оптової торгілі хімічними

продуктами і надання послуг оренди власного рухомого та нерухомого майна. Випуску цiльових

облiгацiй, виконання зобов'язання за якими забезпечена об'єктами нерухомостi, не було. Пояснення

до консолідованої звітності: Враховуючи межу суттєвості (згідно з МСБО1) при поданні, згортанні

 та обєднанні статей, враховуючи межу суттєвості показників фінансової звітності ДП

"УкрТехноБуд" ТзОВ "УкрТехноФос" у складі фінансової звітності материнської компанії. Той факт,

 що дочірнє підприємство є обслуговуючим підрозділом материнської компанії і утримується за її

рахунок, консолідація показників фінансової звітності є економічно недоцільною, так як вигода від

 консолідації для користувачів не покриє затрати на її проведення . ТОВ "УкрТехноФос" емiтувало

тiльки облiгацiї, про якi зазначено в даному звiтi, iнших цiнних паперiв товаристсво не випускало,

тому роздiли, що стосуються інших цінних паперів товариства не заповненi.

                                          ІІІ. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування      ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

                                         "УКРТЕХНОФОС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну             АОО 229400

реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації                          05.06.2000

4. Територія (область)                                       Рiвненська

5. Статутний капітал (грн)                                             18900000,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що                                    0

належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного                                     0

капіталу, що передано до статутного капіталу

державного (національного) акціонерного

товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)                                         20

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

                                      Найменування виду діяльності        Код за КВЕД

Оптова торгівля хімічними продуктами                                   46.75

Виробництво добрив і азотних сполук                                     20.15

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин                                                                46.21

10. Органи управління підприємства:   Загальнi збори учасникiв товариства, ревiзiйна комiсiя,

дирекцiя ( рада директорiв).

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку),         ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

який обслуговує емітента за поточним рахунком "ТАСКОМБАНК"

у національній валюті

2) МФО банку                                                 339500

3) поточний рахунок                                        26005343475001

4) найменування банку (філії, відділення банку),         ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

який обслуговує емітента за поточним рахунком "ТАСКОМБАНК"

у іноземній валюті

5) МФО банку                                                 339500

6) поточний рахунок                                        26005343475001

                                 VІ. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада          фінансовий директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Панчук Валентина Олександрівна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

        СР, 423920, 04.06.1998, Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області

4. Рік народження      1962

5. Освіта                   вища

6. Стаж роботи (років)                        36

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

        ТОВ "РайзТранссерiс" фiнансовий директор

8. Опис:  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн за звiтний перiод по

 данiй посадi не вiдбулося.

1. Посада          Голова Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Супрунюк Світлана Михайлівна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

        СР, 225323, 10.06.1997, Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області

4. Рік народження      1967

5. Освіта                   вища

6. Стаж роботи (років)                        15

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

        поліклініка № 1, медсестра

8. Опис:  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн за звiтний перiод по

 данiй посадi не вiдбулося.

1. Посада          Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Качараба Петро Михайлович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

        СР, 331372, 15.01.1998, Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області

4. Рік народження      1965

5. Освіта                   вища

6. Стаж роботи (років)                        27

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

        Школа № 26, вчитель географії

8. Опис:  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн за звiтний перiод по

 данiй посадi не вiдбулося.

 

         VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада          Член Ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Позняковська Наталія Григорівна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

        СР, 154773, 27.12.1996,  Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області

4. Рік народження      1970

5. Освіта                   вища

6. Стаж роботи (років)                        25

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

        кредитна спілка "Рівненщина", головний бухгалтер

8. Опис:  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн за звiтний перiод по

 данiй посадi не вiдбулося.

1. Посада          Генеральний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Супрунюк Юрій Павлович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

        СР, 405170, 02.04.1998,  Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області

4. Рік народження      1966

5. Освіта                   вища

6. Стаж роботи (років)                        28

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

        КБ "Княжий", Голова правління

8. Опис:  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн за звiтний перiод по

 данiй посадi не вiдбулося.

1. Посада          Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

        Вовчук Наталія Володимирівна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

        СР, 520481, 14.12.1998, Демидівським РВ УМВС України в Рівненській області

4. Рік народження      1978

5. Освіта                   вища

6. Стаж роботи (років)                        20

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

        ТзОВ "УкрТехноФос", заступник головного бухгалтера

8. Опис:  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн за звiтний перiод по

 данiй посадi не вiдбулося.

  VІІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування                                Аудиторська фірма "Нива-Аудит"

2. Організаційно-правова форма         Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ                                     21095329

4. Місцезнаходження                         33218, м.Рiвне, вул.Лермонтова, 5а, оф.1

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0146

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа       07.06.1994

7. Міжміський код та телефон                             (0)362 26-14-41

    факс                                                              (0)362 26-24-69

8. Вид діяльності                               Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги

                                                          емiтенту

9. Опис:  Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0146 від

07.06.1994 року діє до 15.11.2017 року.

1. Найменування                                Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій

                                                         України"

2. Організаційно-правова форма         Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ                                     30370711

4. Місцезнаходження                         м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа       01.01.1900

7. Міжміський код та телефон                             (0)44 591-04-04

    факс                                                              (0)44  482-52-07

8. Вид діяльності                               Депозитарна діяльність депозитарної установи

9. Опис:  Пiдприємство користується послугами депозитарiю ПАТ "НДУ" на умовах укладеного

договору від 29.04.2013 року. До 29.04.2013 року пiдприємство користувалося послугами

депозитарiю ПрАТ "ВДЦП" на умовах укладеного договору від 12.11.2009 року.ПАТ "Національний

 депозитарій України" має статус Центрального депозитарію і діє на підставі ЗУ "Про Національну

депозитарну систему" та "Правил Центрального депозитарію цінних паперів".

1. Найменування                                РД ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія»

2. Організаційно-правова форма         Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ                                     38391566

4. Місцезнаходження                         33028, м.Рівне, вул.Чорновола, будинок 70

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 641942

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа       25.06.2016

7. Міжміський код та телефон                             (0)362 63-70-10

    факс                                                              (0)362 63-70-10

8. Вид діяльності                               Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

9. Опис:  страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортiв;

страхування наземного транспорту; страхування вiд нещасних випадкiв; страхування вiд нещасних

випадкiв на транспортi; страхуванняя вiдповiдальностi перед третiми особами; "Зелена карта"

 

  VІІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент (продовження)

1. Найменування                                Товариство з обмеженою відповідальністю «Адвокатське

                                                         бюро «Гарантія Безпеки»

2. Організаційно-правова форма         Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ                                     31299593

4. Місцезнаходження                         33028, місто Рівне, вул.С.Крушильницької,44

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа       01.01.1900

7. Міжміський код та телефон                             (0)362 26-95-01

    факс                                                              (0)362 63-74-17

8. Вид діяльності                               Юридична особа, якa надає правову допомогу емітенту

9. Опис:  ТОВ «Адвокатське бюро «Гарантія Безпеки», адреса : 33028, м.Рівне,

вул.С.Крушильницької,44. Юридична особа, якa надає правову допомогу емiтенту Договір

№07/2010 від 12.10.2010р. Діяльність не ліцензується.

           IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов’язання емітента

                Види зобов‘язань                 Дата виникнення     Непогашена                 Відсоток за корис-                Дата погашення

                                                                               частина боргу                                                                              тування коштами

                                                                                  (тис.грн) (відсоток річних)

Кредити банку                                                         X                   2467                     X X

у тому числі:                                                                                                                                          

інвестиційний кредит (договір № 21.07.2008                                                1345                   12 01.07.2011

010/90/1583)

інвестиційний кредит (договір № 16.09.2008                                                1033                 12,25 01.09.2011

010/90/1618)

інвестиційний кредит (договір № 13.08.2007                                                 89                    15 19.07.2010

012/90/1439)

Зобов’язання за цінними паперами                                                    X                   8946                     X X

у тому числі:                                                        X                   8625                     X X

за облігаціями (за кожним власним

випуском):

облігації серії D                                                        11.04.2008              5425                     25 17.05.2011

облігації серії С                                                        17.08.2006              3200                     16 26.08.2009

за іпотечними цінними паперами (за кожним                                                      X                     0                        X X

 власним випуском):

за сертифікатами ФОН (за кожним власним                                                     X                     0                        X X

 випуском):

за векселями (всього)                                                      X                    321                      X X

за іншими цінними паперами (у тому числі X                                                             0                     X           X

за похідними цінними паперами) (за

кожним видом):

за фінансовими інвестиціями в корпоративні                                               X                     0                        X X

 права (за кожним видом):

Податкові зобов’язання                                                X                     41                       X X

Фінансова допомога на зворотній основі                                                        X                     0                        X X

Інші зобов’язання                                                X                  141915                    X X

Усього зобов’язань                                                 X                  153369                    X X

Опис: д/н

2. Інформація про облігації емітента

    Дата          Номер          Найменування        Облігації    Номінальна Кількість у     Форма              Загальна          Процентна      Термін      Сума         виплаченого               Дата

реєстрації свідоцтва про        органу, що         (відсоткові,     вартість      випуску     існування та         номінальна           ставка (у       виплати виплаченого    погашення

                                                                                        процентного

  випуску    реєстрацію   зареєстрував випуск     цільові,     (грн)           (шт.)           форма випуску        вартість (грн) відсотках) процентів       доходу за звітний        облігацій

                   випуску                                   дисконтні)         період (грн)

       1                2                       3                      4                 5               6                 7                   8                9              10               11 12

11.04.2008 375/2/08          Державна комісія з відсоткові 1000,00           11012                      Бездокументарні 11012000,00                    25                          щоквартально        0,00 17.05.2011

                                   цінних паперів та                                    іменні

                                   фондового ринку

Опис: Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.Мета емiсiї - поповнення обiгових коштiв. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами не

здiйснюється.Спосiб розмiщення- вiдкрите розмiщення облiгацiй. Станом на 30 вересня 2017 року товариство має зобов'язання за облігаціями серії D(термін погашення 17.05.2011

року).Товариство не здійснило своєчасне та повне виконання зобов'язань за облігаціями серії D, оскільки знаходиться в стадії банкрутства .Відсотки за звітний період не виплачували.

17.08.2006 521/2/06          Державна комісія з відсоткові 1000,00           7000                       Бездокументарні 7000000,00 16                 щоквартально           0,00                26.08.2009

                                   цінних паперів та                                    іменні

                                   фондового ринку

Опис: Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Мета емiсiї - поповнення обiгових коштiв. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами не

здiйснюється. Спосiб розмiщення- вiдкрите розмiщення облiгацiй. Станом на 30 вересня 2017  року товариство має зобов'язання за облігаціями серії С (термін погашення 26.08.2009

року), власником яких є АТ "Кредобанк", в сумі 3 200 000,00 грн.. Сторони вирішують питання погашення цієї суми шляхом реструктуризації. Товариство не здійснило своєчасне та

повне виконання зобов'язань за облігаціями серії С. Відсотки за звітний період не виплачували.

                                                                                             КОДИ

                                                                                          Дата  (рік, місяць, число)                                                                                        2017.10.01

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ за ЄДРПОУ 30946915

"УКРТЕХНОФОС"

Територія      РІВНЕ за КОАТУУ  5610100000

Організаційно-     Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ         240

правова форма

господарювання

Вид економічної   Оптова торгівля хімічними продуктами за КВЕД            46.75

діяльності

Середня кількість працівників           20

Адреса,         вул.Соборна, 370 /В, м.Рівне, 33024, (0)362 64-98-94

телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний

дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності                                     v

                                              Баланс (Звіт про фінансовий стан)

                                                             на  30.09.2017  р.         Форма № 1                                                        Код за ДКУД 1801001

                                        Актив                                          Код   На початок                            На кінець

                                                                                         рядка звітного                                                                                        звітного

                                                                                                    періоду періоду

                                           1                                               2           3 4

     I. Необоротні активи                                                                                                                                                          

Нематеріальні активи                                                               1000                 8                                                                                                 1

    первісна вартість                                                                  1001                17                                                                                              17

    накопичена амортизація                                                         1002                 9                                                                                                16

Незавершені капітальні інвестиції                                                1005                 0                                                                                                 0

Основні засоби                                                                       1010             12557                                                                                      11560

    первісна вартість                                                                  1011             35910                                                                                      35910

    знос                                                                                 1012             23353                                                                                      24350

Інвестиційна нерухомість                                                          1015                 0                                                                                                 0

    первісна вартість інвестиційної нерухомості                              1016                 0                                                                                                 0

    знос інвестиційної нерухомості                                                1017                 0                                                                                                 0

Довгострокові біологічні активи                                                  1020                 0                                                                                                 0

    первісна вартість довгострокових біологічних активів                   1021                 0                                                                                                 0

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів           1022                 0                                                                                                 0

Довгострокові фінансові інвестиції:                                                                                                                                            

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств        1030                 0                                                                                                 0

інші фінансові інвестиції                                                           1035                 0                                                                                                 0

Довгострокова дебіторська заборгованість                                      1040                 0                                                                                                 0

Відстрочені податкові активи                                                     1045                 0                                                                                                 0

Гудвіл                                                                                  1050                 0                                                                                                 0

Відстрочені аквізиційні витрати                                                 1060                 0                                                                                                 0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах          1065                 0                                                                                                 0

Інші необоротні активи                                                             1090                 0                                                                                                 0

Усього за розділом I                                                               1095             12565                                                                                      11561

 

 

                                           1                                               2           3 4

     II. Оборотні активи                                                                                                                                                           

Запаси                                                                                 1100              2065                                                                                          992

    Виробничі запаси                                                                 1101                33                                                                                              29

    Незавершене виробництво                                                      1102                 0                                                                                                 0

    Готова продукція                                                                 1103                 0                                                                                                 0

    Товари                                                                              1104              2032                                                                                          962

Поточні біологічні активи                                                         1110                 0                                                                                                 0

Депозити перестрахування                                                        1115                 0                                                                                                 0

Векселі одержані                                                                    1120                 0                                                                                                 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        1125             12264                                                                                      13267

Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                                                                                                                 

    за виданими авансами                                                           1130             13531                                                                                      13562

    з бюджетом                                                                        1135               336                                                                                            236

        у тому числі з податку на прибуток                                         1136                 0                                                                                                 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів      1140                 0                                                                                                 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх                 1145                 0                                                                                                 0

Інша поточна дебіторська заборгованість                                       1155              5101                                                                                         5092

Поточні фінансові інвестиції                                                      1160                 0                                                                                                 0

Гроші та їх еквіваленти                                                             1165                17                                                                                              10

    Готівка                                                                             1166                 3                                                                                                 0

    Рахунки в банках                                                                  1167                14                                                                                              10

Витрати майбутніх періодів                                                       1170                 0                                                                                                 0

Частка перестраховика у страхових резервах                                 1180                 0                                                                                                 0

у тому числі в:                                                                       1181                 0                                                                                                 0

    резервах довгострокових зобов’язань

    резервах збитків або резервах належних виплат                           1182                 0                                                                                                 0

    резервах незароблених премій                                                  1183                 0                                                                                                 0

    інших страхових резервах                                                       1184                 0                                                                                                 0

Інші оборотні активи                                                               1190                 0                                                                                                 0

Усього за розділом II                                                              1195             33314                                                                                      33159

     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи           1200                 0                                                                                                 0

вибуття

Баланс                                                                                1300             45879                                                                                      44720

 

                                        Пасив                                          Код   На початок                            На кінець

                                                                                         рядка звітного                                                                                        звітного

                                                                                                    періоду періоду

                                           1                                               2           3 4

     I. Власний капітал                                                                                                                                                            

Зареєстрований (пайовий) капітал                                                1400             18900                                                                                      18900

Внески до незареєстрованого статутного капіталу                             1401                 0                                                                                                 0

Капітал у дооцінках                                                                 1405                 0                                                                                                 0

Додатковий капітал                                                                 1410                 0                                                                                                 0

    Емісійний дохід                                                                   1411                 0                                                                                                 0

    Накопичені курсові різниці                                                      1412                 0                                                                                                 0

Резервний капітал                                                                   1415                 0                                                                                                 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                                                1420    (119632) (127549)

Неоплачений капітал                                                                1425                 0                                                                                          (           )            0                                                                                          (       )

Вилучений капітал                                                                  1430                 0                                                                                          (           )            0                                                                                          (       )

Інші резерви                                                                          1435                0                                                                                                 0

Усього за розділом I 1495                                                                                (100732) (108649)

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення                                                                                                                         

Відстрочені податкові зобов’язання                                              1500                 0                                                                                                 0

Пенсійні зобов’язання                                                               1505                 0                                                                                                 0

Довгострокові кредити банків                                                     1510                 0                                                                                                 0

Інші довгострокові зобов’язання                                                  1515                 0                                                                                                 0

Довгострокові забезпечення                                                       1520                 0                                                                                                 0

    Довгострокові забезпечення витрат персоналу                             1521                 0                                                                                                 0

Цільове фінансування                                                              1525                 0                                                                                                 0

    Благодійна допомога                                                             1526                 0                                                                                                 0

Страхові резерви                                                                    1530                 0                                                                                                 0

у тому числі:                                                                         1531                 0                                                                                                 0

    резерв довгострокових зобов’язань

    резерв збитків або резерв належних виплат                                 1532                 0                                                                                                 0

    резерв незароблених премій                                                     1533                 0                                                                                                 0

    інші страхові резерви                                                            1534                 0                                                                                                 0

Інвестиційні контракти                                                           1535                 0                                                                                                 0

Призовий фонд                                                                       1540                 0                                                                                                 0

Резерв на виплату джек-поту                                                    1545                 0                                                                                                 0

Усього за розділом II                                                              1595                 0                                                                                                 0

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення                                                                                                                                 

Короткострокові кредити банків                                                  1600              2529                                                                                         2467

Векселі видані                                                                        1605               321                                                                                            321

Поточна кредиторська заборгованість за:                                       1610                 0                                                                                                 0

    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги                                                         1615             66752                                                                                      73591

    розрахунками з бюджетом                                                      1620                38                                                                                              41

        у тому числі з податку на прибуток                                         1621                 0                                                                                                 0

    розрахунками зі страхування                                                   1625                 0                                                                                                 3

    розрахунками з оплати праці                                                   1630                 6                                                                                                18

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами         1635              4258                                                                                         4256

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками   1640                 0                                                                                                 0

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків         1645                 0                                                                                                 0

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю         1650                 0                                                                                                 0

Поточні забезпечення                                                               1660                16                                                                                                9

Доходи майбутніх періодів                                                        1665                 0                                                                                                 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                            1670                 0                                                                                                 0

Інші поточні зобов’язання                                                         1690             72691                                                                                      72663

Усього за розділом III                                                             1695            146611                                                                                   153369

 

                                           1                                               2           3 4

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,                1700                 0                                                                                                 0

утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду          1800                 0                                                                                                 0

Баланс                                                                                1900             45879                                                                                      44720

Примітки: д/н

Керівник                                     Супрунюк Юрій Павлович

Головний бухгалтер                        Вовчук Наталія Володимирівна

                                                                                             КОДИ

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ Дата  (рік, місяць, число) 2017.10.01

"УКРТЕХНОФОС"                                                                           за ЄДРПОУ                                                                              30946915

              Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

                                                           за 9 місяців 2017 року

                                                               I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ                                                Форма № 2                                                                Код за ДКУД          1801003

                                        Стаття                                             Код За звітний                                  За

                                                                                            рядка           період аналогічний

                                                                                             період

                                                                                    попереднього

                                                                                               року

                                           1                                                  2                3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                  2000           5265                                                                                            8754

Чисті зароблені страхові премії                                                     2010              0                                                                                                    0

    Премії підписані, валова сума                                                     2011              0                                                                                                    0

    Премії, передані у перестрахування                                              2012              0                                                                                                    0

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума                               2013              0                                                                                                    0

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій               2014              0                                                                                                    0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                   2050     (         2975                                                                                         )             5585                                                                                         (    )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                                                               2070     (            0                                                                                             )                0                                                                                             (    )

Валовий:                                                                                2090           2290                                                                                            3169

     прибуток

     збиток                                                                                    2095     (            0                                                                                             )                0                                                                                             (    )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань            2105              0                                                                                                    0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                                                                   2110              0                                                                                                    0

    Зміна інших страхових резервів, валова сума                                   2111              0                                                                                                    0

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                  2112              0                                                                                                    0

Інші операційні доходи                                                                2120              0                                                                                                    0

    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою       2121              0                                                                                                    0

вартістю

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і                            2122              0                                                                                                    0

сільськогосподарської продукції

    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування            2123              0                                                                                                    0

Адміністративні витрати                                                                                   2130     (         2906                                                                                         )       (         2394                                                                                         )

Витрати на збут                                                                                       2150     (          737                                                                                           )       (          962                                                                                           )

Інші операційні витрати                                                                                   2180     (            0                                                                                             )       (            0                                                                                             )

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 2181                                                                                        (                0                                                                                             )       (            0                                                                                             )

справедливою вартістю

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 2182                                                                                        (                0                                                                                             )       (            0                                                                                             )

сільськогосподарської продукції

Фінансовий результат від операційної діяльності:                            2190              0                                                                                                    0

     прибуток

     збиток                                                                                    2195     (         1353                                                                                         )       (          187                                                                                           )

Дохід від участі в капіталі                                                            2200              0                                                                                                    0

Інші фінансові доходи                                                                 2220              0                                                                                                    5

Інші доходи                                                                                    2240             28                                                                                                357

    Дохід від  благодійної допомоги                                                   2241              0                                                                                                    0

Фінансові витрати                                                                                   2250     (            0                                                                                             )                0                                                                                             (    )

Втрати від участі в капіталі                                                                                   2255     (            0                                                                                             )                0                                                                                             (    )

Інші витрати                                                                                   2270     (         6592                                                                                         )             7477                                                                                         (    )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                 2275              0                                                                                                    0

Фінансовий результат до оподаткування:                                       2290              0                                                                                                    0

    прибуток

    збиток                                                                                    2295     (         7917                                                                                         )             7302                                                                                         (    )

 

Витрати (дохід) з податку на прибуток                                             2300              0                                                                                                    0

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування           2305              0                                                                                                    0

Чистий фінансовий результат:                                                     2350              0                                                                                                    0

     прибуток

     збиток                                                                                    2355     (         7917                                                                                         )             7302                                                                                         (    )

                                                          II. СУКУПНИЙ ДОХІД

                                        Стаття                                             Код За звітний                                  За

                                                                                            рядка           період аналогічний

                                                                                             період

                                                                                    попереднього

                                                                                               року

                                           1                                                  2                3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів                                           2400              0                                                                                                    0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                                      2405              0                                                                                                    0

Накопичені курсові різниці                                                          2410              0                                                                                                    0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств   2415              0                                                                                                    0

Інший сукупний дохід                                                                2445              0                                                                                                    0

Інший сукупний дохід до оподаткування                                      2450              0                                                                                                    0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом                2455              0                                                                                                    0

Інший сукупний дохід після оподаткування                                  2460              0                                                                                                    0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                                                                                      2465           (7917) (7302)

                                            III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

                                     Назва статті                                         Код За звітний                                  За

                                                                                            рядка           період аналогічний

                                                                                             період

                                                                                    попереднього

                                                                                               року

                                           1                                                  2                3 4

Матеріальні затрати                                                                  2500            445                                                                                             2779

Витрати на оплату праці                                                                                      2505            584                                                                                               553

Відрахування на соціальні заходи                                                  2510            125                                                                                               122

Амортизація                                                                            2515           1015                                                                                            1014

Інші операційні витрати                                                              2520           3777                                                                                            3993

Разом                                                                                   2550           5946                                                                                            8461

                   ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

                                     Назва статті                                         Код За звітний                                  За

                                                                                            рядка           період аналогічний

                                                                                             період

                                                                                    попереднього

                                                                                               року

                                           1                                                  2                3 4

Середньорічна кількість простих акцій                                            2600            0,00                                                                                              0,00

Скоригована середньорічна кількість простих акцій                            2605            0,00                                                                                             0,00

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію                                2610            0,00                                                                                              0,00

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію               2615            0,00                                                                                              0,00

Дивіденди на одну просту акцію                                                   2650            0,00                                                                                              0,00

Примітки: д/н

Керівник                                                              Супрунюк Юрій Павлович

Головний бухгалтер                                                Вовчук Наталія Володимирівна

                                                                                             КОДИ

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ Дата  (рік, місяць, число) 2017.10.01

"УКРТЕХНОФОС"                                                                           за ЄДРПОУ                                                                              30946915

                     Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

                                                           за 9 місяців 2017 року

                                                                                       Форма № 3                                                                                     Код за ДКУД                                                                                            1801004

                                     Стаття                                      Код За звітний період                    За аналогічний період

                                                                                  рядка попереднього року

                                       1                                            2                 3 4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності                                                                                                           

Надходження від:                                                             3000                      4831                                                                                   8397

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Повернення податків і зборів                                               3005                         0                                                                                           0

    у тому числі податку на додану вартість                              3006                         0                                                                                           0

Цільового фінансування                                                     3010                         0                                                                                          28

    Надходження від отримання субсидій, дотацій                       3011                         0                                                                                           0

Надходження авансів від покупців і замовників                        3015                         0                                                                                           0

Надходження від повернення авансів                                     3020                       127                                                                                    2028

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних        3025                         0                                                                                           5

рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)               3035                         0                                                                                        164

Надходження від операційної оренди                                     3040                         0                                                                                           0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород           3045                         0                                                                                           0

Надходження від страхових премій                                       3050                         0                                                                                           0

Надходження фінансових установ від повернення позик              3055                         0                                                                                           0

Інші надходження                                                            3095                       361                                                                                     143

Витрачання на оплату:                                                       3100                      3853                                                                               (                  ) (          9248                                                                               )

Товарів (робіт, послуг)

Праці                                                                           3105                       443                                                                                 (                  ) (           525                                                                                 )

Відрахувань на соціальні заходи                                           3110                       121                                                                                 (                  ) (           157                                                                                 )

Зобов’язань з податків і зборів                                             3115                       278                                                                                 (                  ) (           359                                                                                 )

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток           3116                         0                                                                                   (                  ) (             0                                                                                   )

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість   3117                         0                                                                                   (                  ) (            89                                                                                  )

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів        3118                         0                                                                                   (                  ) (             0                                                                                   )

Витрачання на оплату авансів                                              3135                         0                                                                                   (                  ) (             0                                                                                   )

Витрачання на оплату повернення авансів                               3140                         0                                                                                   (                  ) (             8                                                                                   )

Витрачання на оплату цільових внесків                                  3145                         0                                                                                   (                  ) (             0                                                                                   )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами      3150                         0                                                                                   (                  ) (             0                                                                                   )

Витрачання фінансових установ на надання позик                     3155                         0                                                                                   (                  ) (             0                                                                                   )

Інші витрачання                                                              3190                       616                                                                                 (                  ) (           535                                                                                 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності                       3195                         8                                                                                 (67)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності                                                                                                       

Надходження від реалізації:                                                3200                         0                                                                                           0

    фінансових інвестицій

    необоротних активів                                                      3205                         0                                                                                           0

Надходження від отриманих:                                               3215                         0                                                                                           0

    відсотків

    дивідендів                                                                   3220                         0                                                                                           0

Надходження від деривативів                                              3225                         0                                                                                           0

Надходження від погашення позик                                        3230                         0                                                                                           0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої         3235                         0                                                                                           0

господарської одиниці

Інші надходження                                                            3250                         0                                                                                           0

 

                                       1                                            2                 3 4

Витрачання  на придбання:                                                 3255                         0                                                                                   (                  ) (             0                                                                                   )

    фінансових інвестицій

    необоротних активів                                                      3260                         0                                                                                   (                  ) (             0                                                                                   )

Виплати за деривативами                                                   3270                         0                                                                                   (                  ) (             0                                                                                   )

Витрачання на надання позик                                              3275                         0                                                                                   (                  ) (             0                                                                                   )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої         3280                         0                                                                                   (                  ) (             0                                                                                   )

господарської одиниці

Інші платежі                                                                   3290                         0                                                                                   (                  ) (             0                                                                                   )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                     3295                         0                                                                                           0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності                                                                                                          

Надходження від:                                                             3300                         0                                                                                           0

Власного капіталу

Отримання позик                                                             3305                         0                                                                                           0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві        3310                         0                                                                                           0

Інші надходження                                                            3340                         0                                                                                           0

Витрачання на:                                                                3345                         0                                                                                   (                  ) (             0                                                                                   )

Викуп власних акцій

Погашення позик                                                             3350                         0                                                                                   (                  ) (             0                                                                                   )

Сплату дивідендів                                                            3355                         0                                                                                   (                  ) (             0                                                                                   )

Витрачання на сплату відсотків                                            3360                         0                                                                                   (                  ) (             0                                                                                   )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди           3365                         0                                                                                   (                  ) (             0                                                                                   )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві        3370                         0                                                                                   (                  ) (             0                                                                                   )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх       3375                         0                                                                                   (                  ) (             0                                                                                   )

підприємствах

Інші платежі                                                                   3390                         0                                                                                   (                  ) (             0                                                                                   )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності                        3395                         0                                                                                           0

Чистий рух грошових коштів за звітний період                     3400                         8                                                                                 (67)

Залишок коштів на початок року                                          3405                        17                                                                                       136

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                                                          3410              (15) (26)

Залишок коштів на кінець року                                            3415                        10                                                                                        43

Примітки: д/н

Керівник                                                              Супрунюк Юрій Павлович

Головний бухгалтер                                                Вовчук Наталія Володимирівна

                                                                                             КОДИ

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ Дата  (рік, місяць, число) 2017.10.01

"УКРТЕХНОФОС"                                                                           за ЄДРПОУ                                                                              30946915

                                                     Звіт про власний капітал

                                                           за 9 місяців 2017 року

                                                                                       Форма № 4                                                                                     Код за ДКУД                                                                                            1801005

                         Стаття                          Код    Зареєстро-   Капітал у                       Додатко-                     Резервний Нерозпо-     Неопла-                        Вилу-                         Всього

                                                          рядка      ваний      дооцінках вий капітал                                                капітал    ділений        чений капітал                                            чений капітал

                                                                    (пайовий)          прибуток

                                                                     капітал           (непокри-

                                                                                       тий збиток)

                           1                                2           3              4              5              6              7              8              9 10

Залишок на початок року                         4000          18900               0                 0                                                                 0    (119632)                0                 0                                                      (100732)

Коригування:                                         4005               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

Зміна облікової політики

Виправлення помилок                               4010               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

Інші зміни                                             4090               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

Скоригований залишок на початок року     4095          18900               0                 0                                                                 0    (119632)                0                 0                                                      (100732)

Чистий прибуток (збиток) за звітний           4100               0                 0                 0                                                                 0     (7917)                 0                 0                                                        (7917)

період

Інший сукупний дохід за звітний період       4110               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів          4111               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів     4112               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

Накопичені курсові різниці                         4113               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

Частка іншого сукупного доходу                  4114               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

асоційованих і спільних підприємств

Інший сукупний дохід                               4116               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

Розподіл прибутку:                                  4200               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого      4205               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

капіталу

Відрахування до резервного капіталу             4210               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету   4215               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

відповідно до законодавства

                           1                                2           3              4              5              6              7              8              9 10

Сума чистого прибутку на створення             4220               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

спеціальних (цільових) фондів

Сума чистого прибутку на матеріальне           4225               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

заохочення

Внески учасників:                                    4240               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

Внески до капіталу

Погашення заборгованості з капіталу             4245               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

Вилучення капіталу:                                 4260               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

Викуп акцій (часток)

Перепродаж викуплених акцій (часток)          4265               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

Анулювання викуплених акцій (часток)          4270               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

Вилучення частки в капіталі                       4275               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

Зменшення номінальної вартості акцій           4280               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

Інші зміни в капіталі                                 4290               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки  4291               0                 0                 0                                                                 0              0                 0                 0                                                                 0

 в дочірньому підприємстві

Разом змін у капіталі                               4295               0                 0                 0                                                                 0     (7917)                 0                 0                                                        (7917)

Залишок на кінець року                           4300          18900               0                 0                                                                 0    (127549)                0                 0                                                      (108649)

Примітки: д/н

Керівник                                                              Супрунюк Юрій Павлович

Головний бухгалтер                                                Вовчук Наталія Володимирівна

 

 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 ТОВ “УКРТЕХНОФОС

 

 

за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2017 року

 

 

 

  1. Інформація про підприємство

 

Найменування  ТОВ “УКРТЕХНОФОС

 

Код ЄДРПОУ       30946915

 

Організаційно-правова форма  –  товариство з обмеженою відповідальністю

 

Свідоцтво про державну реєстрацію  серія А00 №229400 від 05.06.2000р., видане Виконавчим комітетом Рівненської міської ради

 

Юридична адреса: 33024, м.Рівне, вул. Соборна, 370/В

 

Основні види діяльності:

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

20.15 Виробництво добрив та азотних сполук

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

46.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

 

Підприємство  зареєстроване у червні 2000 року.

Концептуальна основа фінансово звітності

Фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «УкрТехноФос» за 9 місяців, що закінчилося 30 вересня 2017 року (далі – фінансова звітність), була складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, у редакції, що була опублікована на сайті Міністерства фінансів України станом на 30 вересня 2017 року – далі МСФЗ.

Звітна дата за звітний період

 

Датою фінансової звітності за  9 місяців 2017 року є кінець дня 30 вересня 2017 року.

 

 

Функціональна валюта звітності та одиниця її виміру

 

Фінансова звітність представлена в Українській гривні, що є функціональною валютою Товариства. Уся фінансова інформація, представлена в Українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не зазначене інше.

Операції в інших валютах розглядаються як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом НБУ, що діє на звітну дату. Усі курсові різниці відображаються у звіті про фінансові результати за період.

Ідентифікація фінансової звітності

Дана фінансова звітність є звітністю загального призначення.

 

Принципи оцінок

 

Фінансова звітність була підготовлена з використанням принципу обліку по історичній вартості за виключенням інвестицій, що підлягають оцінці за справедливою вартістю через прибутки або збитки, та інвестицій, що є в наявності для продажу.

 

Безперервність діяльності

 

01 жовтня 2010 року ухвалою господарського суду Рівненської області за заявою ПП «Профіт» порушено провадження у справ про банкрутство ТОВ «УкрТехноФос». Тією ж ухвалою введено мораторій на задоволення вимог кредиторів ТОВ «УкрТехноФос».

На 30.09.2017р. остаточний реєстр кредиторів не затверджений. Триває стадія розпорядження майном.

Підприємство з дати введення мораторію працює в звичайному виробничому режимі, управлінський персонал веде активну роботу з кредиторами з метою виведення підприємства із стану банкрутства.

Відтак, управлінський персонал Товариства передбачає безперервність  діяльності Товариства протягом звітного періоду 2017 року.

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення про безперервність діяльності Товариства, у відповідності до якого реалізація активів та погашення зобов’язань відбувається в ході її звичайної діяльності.

 

     Облікова політика

 

    Фінансова звітність була підготовлена з використанням принципу обліку по історичній вартості за виключенням інвестицій, що підлягають оцінці за справедливою вартістю через прибутки або збитки, та інвестицій, що є в наявності для продажу.

Підприємство подає порівняльну інформацію у цій  фінансовій звітності за 9 місяців 2016 року.

    Визначена межа суттєвості при складанні фінансової звітності складає 1000 грн.

 

 БАЛАНС

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

Основні засоби

Об’єкти основних засобів відображаються в балансі Товариства по первісній вартості за мінусом накопиченого зносу та будь-яких збитків від знецінення об’єкту. Первісна вартість таких засобів включає витрати, безпосередньо пов’язані із придбанням активів, і, по кваліфікаційним активам, капіталізовані витрати за позиками.

Для об’єктів, зведених господарським способом – собівартістю будуть визнані всі витрати, безпосередньо пов’язані з веденням такого будівництва та розподілені накладні витрати (матеріали, заробітна плата, амортизація обладнання, задіяного у будівництві та ін.).

Витрати на ремонт та обслуговування відносяться в склад витрат того періоду, коли такі витрати були понесені.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної служби відповідних активів:

Група основних засобів

Середні очікувані строки використання по групі

Земельні ділянки

Не амортизується

Будівлі

50 років

Автомобільний транспорт

5 років

Прилади та обладнання

5 років

Інші

10 років

Ліквідаційна вартість основних засобів визнана рівною нулю для цілей нарахування амортизації.

Активи, строк експлуатації яких перевищує 1 рік первісною вартістю до 6 000 тис. грн. (малоцінні необоротні матеріальні активи) не визнаються об’єктами основних засобів. Їх вартість визнається витратами періоду в момент їх передачі у використання.

   Інформація про рух основних засобів за 9 місяців 2017 року  представлена в таблиці. (тис.грн)

 

Земельні ділянки

Будинки та споруди

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти прилади та інвентар

Інші основні засоби

Разом,грн.

Первісна вартість на 01.01.17

265

25941

5744

3210

551

199

35910

Вибуття

 

 

 

 

 

 

 

Придбання

 

 

 

 

 

 

 

Первісна вартість на 30.09.2017

265

25941

5744

3210

551

199

35910

Знос на 01.01.2017

 

14048

5393

3180

539

194

23353

Нараховано за період

 

910

74

8

4

-

996

Вибуття

 

 

 

 

 

 

 

Знос на 30.09.17

-

14958

5467

3188

543

194

24350

Балансова вартість

 

 

 

 

 

 

 

На 01.01.17

265

11894

351

30

12

5

12557

На 30.09.17

265

10983

277

22

8

5

11560

 

                                                                                                                            

   Земельні ділянки

Поза балансом підприємство обліковує земельні ділянки, отримані в операційну оренду.

Земельні ділянки не підлягають амортизації.

    Малоцінні необоротні матеріальні активи амортизуються 100 % при введенні в експлуатацію. У фінансовій звітності зазначені об’єкти не відображені.

  МНМА в тис. грн.             31.12.2016р            30.09.2017р.           

Первісна вартість            392                            402                        

Знос                                      392                            402

Балансова вартість             0                                 0________        

   На балансі Товариства облікуються нематеріальні активи, що амортизуються:

         НМА в тис. грн.                      31.12.2016р              30.09.2017р.           

   Первісна вартість             17                                17                          

   Знос                                        9                                16

   Балансова вартість            8                                  1______        

 

Знецінення активів

Товариство оцінює балансову вартість матеріальних  активів на предмет наявності ознак знецінення таких активів.

Проте балансова вартість основних засобів за 9 місяців 2017 року не переглядалась на предмет зменшення їх корисності.

 

    Оборотні активи

    Запаси в балансі відображаються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації є очікуваною ціною реалізації в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням очікуваних витрат, пов’язаних з реалізацією.

      Структура запасів станом на 31.12.2016 року та 30.09.2017 року була наступною:

назва

Рядок балансу

На 31.12.2016 тис. грн.

На 30.09.2017 тис. грн

Сировина і матеріали

1101

 

 

ПММ

1101

33

29

Запасні частини

1101

 

 

Інші матеріали

1101

 

 

Готова продукція

1103

 

 

Товари

1104

2002

932

Транспортно-заготівельні витрати

1104

30

31

 

    Матеріали, запасні частини,  товари  балансовою вартістю представлені за чистою справедливою вартістю після вирахування уцінки на застарілі активи. ПММ, та готова продукція наведені за собівартістю. Транспортно – заготівельні витрати включають суму  понесених підприємством витрат, які відносяться до собівартості усіх оприбуткованих товарів,  і списуються на витрати пропорційно їх руху та залишків, що обліковуються в балансі на звітну дату. 

 

   Дебіторська заборгованість

Для відображення сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві створений резерв сумнівних боргів. Резерв створений на основі методу платоспроможності окремих дебіторів, враховуючи чинники наявності об'єктивних свідчень того, що підприємство не зможе стягнути дебіторську заборгованість.

 

   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Дебіторська заборгованість відображається з врахуванням податку на додану вартість (ПДВ) та первісно враховується по вартості, яку повинен буде сплатити дебітор. У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги оцінюється та відображається за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості оцінюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарів та сумнівної заборгованості.

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

 

рядок балансу

На 31.12.2016р.,  тис. грн.

На 30.09.2017.    тис. грн.

Всього: заборгованість

 

12899

13902

  резерв сумнівних боргів

 

(635)

(635)

Чиста вартість реалізації

1125

12264

13265

 

 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

 

 Аванси видані відображаються по фактичній вартості за вирахуванням резерву під знецінення. Сума авансів на придбання активів  включається до його балансової вартості при отриманні Товариством контролю над цим активом та за  наявності ймовірності того, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з ним, будуть отримані.

Інші аванси списуються за рахунок прибутків та збитків при отриманні товарів або послу, що відносяться до них

За наявності ознак того, що активи, товари та послуги, що відносяться до авансів, не будуть отримані, балансова вартість авансів підлягає списанню, а відповідний збиток від знецінення відображається в складі прибутків та збитків.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами в балансі на 30.09.2017р. у сумі 13 562 тис.грн. включає попередню оплату за товари, роботи, послуги  для потреб підприємства  з врахуванням податкового кредиту з податку на додану вартість.

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

 

Поточна дебіторська заборгованість з бюджетом

 

 

рядок балансу

На 31.12.2016р.,  тис. грн.

На 30.09.2017р.,    тис. грн.

ПДФО

 

4

4

ПДВ

 

 

231

Місцеві податки та збори

 

-

1

Всього  заборгованість

1135

36

236

 

    Інша поточна дебіторська заборгованість

 

    Іншу дебіторську заборгованість складає заборгованість Фонду соціального страхування по оплаті листів непрацездатності (лікарняних) та видана поворотна фінансова допомога.

Інша поточна дебіторська заборгованість

 

 

рядок балансу

На 31.12.2016р.,  тис.грн.

На 30.09.2017р.,    тис.грн.

Поворотна фінансова допомога

 

3815

3815

Поточна заборгованість за притензіями

 

1268

1268

Витрати майбутніх періодів

 

 

10

3

Інша поточна заборгованість

 

8

6

Всього  заборгованість

1155

5101

5092

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

До складу грошових коштів відносяться грошові кошти на рахунках в банку та в касі.

 

Операції в іноземній валюті

 

Операції в іноземній валюті переводяться у функціональну валюту Товариства по валютному курсу, встановленому Національним Банком України на дату здійснення операції. Грошові активи та зобов’язання, виражені в іноземній валюті станом на звітну дату, переводяться у функціональну валюту по валютному курсу, встановленому Національним Банком України на таку звітну дату.

Немонетарні активи та зобов’язання, номіновані у іноземній валюті, переводяться у функціональну валюту компанії по валютному курсу, що був встановлений Національним Банком України на дату здійснення операції. Прибутки та збитки від курсових різниць, що виникають при такому переводі, визнаються у складі прибутку або збитку у період їх виникнення.

 

Курс основних валют на звітні дати:

Валюта

 

                Курс НБУ на

                31.12.2016р.

              за 100

  Курс НБУ на                                   30.09.2017р.

за 100

ДоларСША (USD)

2719,0858

2652,1094

Євро (EUR)

2842,2604

3123,6545

 

 

 

 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

  Статутний капітал

 

   Статутний капітал сформований в сумі 18900 тис. грн., та складається з внесків учасників за рахунок грошових коштів та реінвестицій нерозподіленого прибутку.

 

 

Непокриті збитки

 

станом на 31.12.2016 року становлять        119 632  тис.грн.,

 

станом на 30.09.2017 року становлять       127 549  тис.грн.

 

За період відбулося збільшення розміру непокритих збитків  на 4347 тис.грн в основному за рахунок впливу змін валютних курсів на кредиторську заборгованість підприємства по монетарних статтях балансу.

 

 ПОТОЧНІ ЗОБОВ,ЯЗАННЯ

 

Короткострокові кредити банків

 

Стаття «Короткострокові кредити банків» містить суми  протермінованих за строками погашення банківських кредитів. Підприємство вживає заходів щодо уступки боргів та їх реструктуризації.

 

Кредитний портфель

 

п/п

Назва банку

Договір

Валюта

Сума кредиту

(грн)

Термін погашення (рік)

Залишок заборгованості

1

РОФ АППБ “Аваль”

 

№010/90/1583 від 21.07.08 р.

 

Дол США

 

114 000

01.07.2011

50700,00

(1 344 619,47 грн)

2

РОФ АППБ “Аваль”

 

№010/90/1618 від 16.09.08 р.

 

Дол США

 

75 900

01.09.2011

38970,00

(1 033 527,03 грн)

5

РОФ АППБ “Аваль”

 

№10/60/061009 від 06.10.09 р.

 

Дол США

 

20 100

19.07.2010

3350,00

(88 845,66 грн)

 

Векселі видані

Стаття «Векселі видані» містить номінальну вартість протермінованого за строком погашення простого векселя, списання заборгованості за яким неможливе через дію мораторію на задоволення вимог кредиторів.

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

Кредиторська заборгованість за отримані підприємством товари, роботи, послуги відображається з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ) та первісно враховується по вартості, яку повинне буде сплатити підприємство.

 

 

 

Розрахунки з бюджетом

Поточна кредиторська заборгованість з бюджетом

 

 

рядок балансу

На 31.12.2016р.,  тис. грн.

На 30.09.2017р.,    тис. грн.

ПДВ (пеня)

 

26

26

Податок на  нежитлове нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

 

2

4

Земельний податок

 

10

11

Всього  заборгованість

1620

38

41

 

 

 

Поточні зобовязання з одержаних авансів

 

Кредиторська заборгованість за отриманими підприємством авансами за товари, роботи, послуги відображається в балансі  без урахування податкових зобов,язань з  податку на додану вартість (рах.643). Станом на 30.09.2017р. складає 4 256 тис.грн.

 

Інші поточні зобовязання

 

До статті «Інші поточні зобов’язання» віднесені: поточні зобов’язання за проведені роботи, надані послуги; розрахунки за нарахованами банківськими відсотками національній валюті, за валютними кредитами; зобов’язання за отриманими позиками згідно договорів надання поворотних фінансових позик

                                                На 31.12.2016 р.,    30.09.2017р.,  тис. грн..

Розрахунки за нарах.%

532

532

Розрахунки з ін. кредиторами (поточні)

 

2

Розрахунки за позиками отриманими

7418

7418

Зобов’язання за облігаціями

8625

8625

Розрахунки з ін. кредиторами ( переуступки)

54938

54938

Заборгованість за кредитними відсотками у валюті

1178

1148

Всього 1690 ряд.

72691

72663

 

 

 

 

 

Відображений в балансі резерв як забезпечення виплат персоналу розрахований відповідно до про інвентаризованої кількості днів невикористаних працівниками відпусток, середньої заробітної плати по підприємству та ставки нарахувань єдиного соціального внеску.

 

Нарахований резерв на забезпечення виплат персоналу станом на 30.09.2017 р. складає 9 тис. грн.

 

 

 

УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 

   Умовні та інші зобов'язання та операційні ризики

 

    Податкове законодавство

    Податкове та митне законодавство в Україні може тлумачитися по-різному та часто змінюється. Суперечливі положення трактуються по-різному, і хоча керівництво вважає, що його тлумачення є доречним і обґрунтованим, ніхто не може гарантувати, що податкові органи його не оскаржать

Податок на додану вартість

Податок на додану вартість стягується з Товариства за ставкою визначеною в ст. 193 ПКУ. Зобов’язання Товариства з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, що акумульована за звітний період, та виникає на дату відвантаження товарів покупцям (надання послуг) або на дату отримання оплати від покупців, в залежності від того, що відбулося раніше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку Товариство має право зменшити свої зобов’язання з ПДВ за звітний період. Право на податковий кредит виникає в момент отримання товарів (робіт, послуг) або в момент оплати постачальнику в залежності від того, що відбулося раніше.

ПДВ по операціях з продажу та придбання визнається в обліку розгорнуто, різниця між ними  відображається в балансі окремо як актив чи зобов’язання з ПДВ.

Податок на прибуток

У обліку підприємства оподаткування поточного податку на прибуток показано відповідно до вимог законодавства із використанням податкових ставок та законодавчих норм, що є чинними або фактично набули чинності станом на звітну дату.

Ставка податку на прибуток у 2017 році встановлена на рівні 18 % .

За даними фінансової звітності за ІІІ квартал 2017 року, Товариство отримало фінансовий збиток розмірі 4347 тис. грн.

 

     Повязані особи

    Засновником, що володіє більш ніж 20% статутного фонду Товариства виступає фізична особа Супрунюк Світлана Михайлівна (інд.под.ном. 2476003324). Частка внеску у статутному капіталі складає 97,7%. Господарських операцій з Супрунюк С.М. на протязі 2015 року не проводилась.

     Пов’язаною з  Товариством особою є ДП «УкрТехноБуд» ТОВ «УкрТехноФос» (код ЄДРПОУ 34021243.

 

 

 

 Звіт про прибуток або збиток та інший сукупний прибуток

 

   Виручка від реалізації

 

         Дохід (виручка) від реалізації товарів ( інших активів) визнається за принципом нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід визначається без ПДВ, інших податків з продажу та знижок. Дохід, як правило визнається, в разі коли покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на товар ( інший актив). Витрати, пов'язані з отриманням доходу , визнаються одночасно з відповідним доходом.

    Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений  результат цієї операції.

   Підприємство здійснює діяльність з надання послуг  з операційної оренди приміщень і рухомого майна (автомобілів), а також оптова торгівля хімічними продуктами та с/г сировиною (експорт).

 

Виручка (чистий дохід), без ПДВ

Рядок ф.№2

За 9 місяців 2017 р., тис.грн

 

За 9 місяців 2016р., тис.грн

Виручка від реалізації товарів

 

3809

7052

Виручка від реалізації робіт, послуг

 

1456

1702

Всього ряд.2000

2000

5265

8754

 

Собівартість реалізації

  Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

 Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються  у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

 Собівартість реалізованих запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та  інші витрати,  понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.

Собівартість реалізованих послуг (оренда) складається з виробничої собівартості послуг, які були реалізована протягом звітного періоду.

 

                       Собівартість реалізації

Рядок ф.№2

За 9 місяців 2017 р., тис.грн

 

За 9 місяців 2016 р., тис.грн

Собівартість  реалізації товарів

 

2571

4776

Собівартість реалізованих робіт, послуг

 

404

809

Всього

2050

2975

5585

 

 

   Інші  доходи

 

   До інших доходів віднесено дохід від продажу-купівлі іноземної валюти операційної курсової різниці, списаної кредиторської заборгованості та отримані відсотки банку на залишок коштів на поточному рахунку.

  

Інші доходи

Рядок ф.№2

За 9 місяців 2017 р., тис.грн

 

За 9 місяців 2016 р., тис.грн

Дохід від продажу-купівлі іноземної валюти

 

4

   5                 

Дохід від списання кредиторської заборгованості

 

 

168

Дохід від відшкодування раніше понесених витрат

 

24

184

Разом

2240

28

357

 

    Фінансові доходи

     

      До інших фінансових доходів  віднесено доходи  від отриманих відсотків банків:

      за 9 місяців 2016р.- 5 тис.грн.

 

Інші  витрати

До інших витрат віднесено інші витрати операційної діяльності, в т.ч. визнані штрафи, пені, та втрати від списання необоротних активів.

 

Інші витрати

Рядок ф.№2

 9 місяців 2017р., тис.грн

 

 

9 місяців 2016р., тис.грн

Від,ємне значення операційних курсових різниць

 

6459

6826

Інші витрати господарської діяльності

 

86

555

Втрати від псування цінностей

 

105

41

Списання безнадійних боргів

 

13

2

Штрафи, пені сплачені

 

 

6

Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти

 

15

31

Списання необоротних активів

 

 

8

Інші затрати діяльності

 

 

8

Разом

2270

6592

7477

 

Звіт про власний капітал

 

    Непокритий збиток  Товариства станом на 31.12.2016 р. за МСФЗ визначений у сумі 119 632 тис. грн.

Станом на 30.09.2017р. непокритий збиток Товариства становить 127 549 тис. грн.

 

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів за 9 місяців 2017р., відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та облікової політики Товариства, складається за прямим методом.

 

 Генеральний директор                                                          Ю.П. Супрунюк

Головний бухгалтер                                                              Н.В. Вовчук